REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Supervize vedoucích a týmů _připomínka pozvánky do supervizního výcviku

Spolupráce na vzdělávání v supervizi s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy pokračuje novým výcvikem. Výcvik se plní, neváhejte...

Anotace supervizního výcviku "Supervize vedoucích a týmů"_verze k 1.9. 2022

Zveme vás do supervizního výcviku Supervize vedoucích a týmů (s důrazem na týmovou supervizi vztahově komunikační), který pořádá institut REMEDIUM Praha ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy.

Výcvik se opírá o hodnoty zodpovědnosti, partnerské spolupráce, nadhledu a rozvoje. Představuje druhou úroveň uceleného supervizního vzdělání akreditovaného Evropskou asociací pro supervizi a koučování (EASC).
Předpokladem pro vstup do výcviku je tudíž způsobilost k výkonu případové supervize.

Supervizi vedoucích a týmovou vztahově komunikační supervizi spojuje důraz na organizační souvislosti a jejich reflexi.

Supervize vedoucích
V supervizi vedoucích je hlavním supervizním výsledkem v praxi vedoucí, který reflektuje organizační kulturu a vědomě ji ovlivňuje směrem k souladu hodnot vyhlašovaných a žitých v oblastech procesů, vztahů a cílů (výsledků).
Supervizor proto supervidovaného vede k reflexi organizační kultury a jejího řízení, k reflexi zacházení se zodpovědností/mocí a k reflexi spolupráce. V supervizi to pro supervidovaného znamená reflektovat a řídit též sebe ve směru věrnosti hodnotám. To samozřejmě představuje nárok také na supervizorovu věrnost hodnotám, na jeho sebe/reflexi a sebe/řízení.

Supervize týmová vztahově komunikační
V supervizi týmové vztahově komunikační je hlavním výsledkem v praxi reflektovaná týmovost. Reflexe týmovosti umožňuje snáze navozovat a udržovat týmovou synergii jako jedinečný zdroj pro radost z práce a oddanost organizaci.
Týmový supervizor prohlubuje reflexi všech členů týmu, aby se udrželo či posílilo nacházení rovnováhy mezi důrazem na vztahovost (vztahy v týmu a vztahy mezi týmy) a výkonovost (zaměření týmu na plnění cílů daných posláním týmu a služby), na zastupitelnost mezi členy týmu a na doplňkovost týmových rolí, na přiléhavost využití týmu vzhledem k úkolu, na vývoj týmu a na osobní zodpovědnost členů týmu za sebe a za tým. Po celou dobu je reflektována dvojrole vedoucího. Vedoucí týmu zodpovídá za rozhodování a za řízení výkonu, komunikace, organizační kultury a změny. Zároveň musí být členem týmu, aby se týmovost udržela.

Co výcvikem získáte?
- Osvědčení a možnost řádného členství v EASC:
Výcvik je druhou úrovní supervizního výcviku akreditovaného EASC. Po jeho absolvování obdržíte osvědčení o celoživotním vzdělávání od Univerzity Karlovy - Evangelické teologické fakulty.
Pokud celkový počet hodin vašich supervizních výcviků dosáhne 650 a projdete úspěšně evaluací EASC, která se uskuteční po skončení výcviku Supervize vedoucích a týmů, obdržíte dvojjazyčný certifikát od institutu REMEDIUM Praha a můžete se stát řádným členem EASC.
- Dovednosti:
Zdokonalíte se v tom, co už umíte. Naučíte se supervidovat vedoucí individuálně i v týmu a supervidovat týmy se zaměřením na týmovou komunikaci a vztahy.
- Úplné supervizní vzdělání:
Výcvik navazuje na způsobilost k výkonu případové supervize. Po absolvování výcviku v supervizi vedoucích a týmů nabudete způsobilosti též pro zbývající druhy supervize.
- Rozšíření pohledu na supervizi a rozšíření supervizních sítí:
Ve výcviku poznáte kolegy z různých výcvikových institutů a spolu s nimi poznáte rozmanitost podob supervize.

Chcete-li vstoupit do výcviku, měli byste být vedoucím anebo členem týmu. Pokud to splňujete, prosím, pošlete koordinátorce výcviku:
- Motivační dopis včetně oddílu "Vím, co je organizace a jakou hraje roli pro případovou supervizi" + včetně reflexe vlastní supervizní líhně (tzn. vzdělávacího institutu anebo školy, kde se mi dostalo supervizního vzdělání)
- Strukturovaný profesní životopis na max. jednu stranu A4
- Doklad (nemusí být úředně ověřen) o základním supervizním vzdělání, které probíhalo pod odbornou garancí, bylo zakončeno zkouškou/evaluací a mělo rozsah minimálně 150 hodin.
- Reflektovanou supervizní kazuistiku z případové supervize.
- Doklad o vzdělávání druhých v supervizi.Například obhajoba diplomové práce se supervizní tematikou na FHS UK nebo supervizní seminář při zavádění supervize v pobytovém zařízení (s výukovými oporami, např. s výukovou prezentací) nebo vzájemné vzdělávání supervizorů (s výukovými oporami) atp.
- Doklad o opakované supervizní zkušenosti s jednou nebo druhou oblastí výcviku (= být supervidován jako vedoucí nebo být supervidován jako člen týmu v rámci týmové vztahově komunikační supervize). Prosím, doložte pomocí supervizního indexu minimálně deset hodin v průběhu posledních tří let.
(Vzor supervizního indexu najdete na: https://www.remedium.cz/download/vzdelavaci-programy/supervizni_index.pdf)

Před vstupem do výcviku se sejdeme u vstupního rozhovoru. Budeme mluvit o tom:
- co si představujete pod pojmem rozvojová supervize a co pro vás znamenají hodnoty výcviku (= zodpovědnost, partnerská spolupráce, nadhled, rozvoj);
- jakou roli hraje organizace v případové supervizi;
- jaké máte dosavadní zkušenosti se supervizí ? přijatou i poskytovanou;
- na jaký výcvikový cíl byste se rád/a zaměřil/a.
Jak je výcvik složen, kolik představuje hodin a jak dlouho trvá?

Co? Kdy? Počet hodin
- 7 dvoudenních výcvikových setkání (1., 2., 7. v Praze, 3. ? 6. v Pardubicích) od září 2023 až do roku 2025 = 98 hodin
- 6 setkání kolegiálních skupin od 2023 až 2025 = 48 hodin
- supervizní mentorství individuální a skupinové od 2024 až 2025 = 15 hodin
- individuální a týmové úkoly pro osobní a supervizní rozvoj včetně supervize přijímané, poskytované a včetně vzdělávání druhých od 2023 až 2025 = 95 hodin
- konzultace s lektorem od 2024 až 2025 = 1 hodina
Počet hodin celkem: 257

Další informace získáte též v návrhu výcvikové dohody, kterou vyvěsíme na weby UK ETF a institutu REMEDIUM Praha začátkem roku 2023.

Kolik vás bude výcvik stát?
Cena se bude podle počtu účastníků pohybovat v rozmezí 38 000 až 39 000 Kč.
V ceně nejsou zachyceny dodatečné náklady (např. platby za mentorskou supervizi, za ubytování, evaluaci EASC atp.).

Jaké cíle výcvik sleduje? Jaké dovednosti si postupně osvojíte?
Výsledkem výcviku mají být supervizoři s uceleným supervizním vzděláním a návykem se celoživotně vzdělávat, schopní supervidovat vedoucí a týmy a přispívat k týmové organizační kultuře a organizační hodnotové integritě.

1. výcvikové setkání Seznamování s kulturou
Cíle: seznámit se navzájem a s kulturou výcviku a jeho kontexty; učit se společnému jazyku a zastávaným přesvědčením, výcvikovému kontraktu, zacílení na společný úkol (= vycvičit supervizory pro supervizi vedoucích a týmovou vztahově komunikační) a na individuální cíle (vycvičit se jako jedinečný supervizor)
Dovednosti: vést skupinu + vytvářet týmovost ve výcviku + výcvikový kontrakt (podle rozvojové dohody) se zaměřením na tvorbu cílů v novém kontextu supervize vedoucích a týmovou vztahově komunikační

1. mezidobí a kolegiální skupina

2. výcvikové setkání Kontraktování podle rozvojové dohody
Cíle: učit se přemýšlet v kategoriích, které rozvojová dohoda přináší, zaměřit se na pěstování důvěry, otevřené mysli a učení se z chyb. Vytyčit témata pro supervizi vedoucích.
Dovednosti: kontraktovat pomocí rozvojové dohody přijímanou supervizi vedoucích anebo týmovou vztahově komunikační

2. mezidobí a kolegiální skupina

3. výcvikové setkání Supervidování vedoucích
Cíle: seznámit se s přesvědčeními o supervizi vedoucích (teze); naučit se orientovat v teorii řízení měkkých procesů např. s oporou v modelu 15 polí (Baštecká, Kinkor) + učit se supervidovat vedoucí metodou krok za krokem pomocí cyklického modelu (Page, Wosket)
Dovednosti: orientovat se v teorii řízení a v supervizi vedoucích; odlišit řízení od reflexe řízení; využívat cyklický model pro supervizi vedoucích

3. mezidobí a kolegiální skupina

4. výcvikové setkání Týmové vztahově komunikační supervidování I
Cíle: seznámit se s přesvědčeními o supervizi týmové vztahově komunikační; vytyčit témata pro supervizi týmovou vztahově komunikační; učit se malý a velký oblouk týmové vztahově komunikační supervize
Dovednosti: orientovat se v teorii týmů a v supervizi týmů; odlišit týmovou supervizi od jiných typů týmových podpor; reflektovat cíle, vztahy a procesy (v) týmu

4. mezidobí a kolegiální skupina

5. výcvikové setkání Týmové vztahově komunikační supervidování II
Cíle: učit se model CATS (Buthenshaw, Pfeiffer) jako propojení případové supervize s týmovou supervizí; reflektovat týmovédění na výcviku, zkoumat probírané jevy ?in vivo?
Dovednosti: reflektovat a propojovat týmová témata ?tady a teď? s ?tam a tehdy?; týmové jevy pojmenovávat, třídit, odkazovat do příslušných komunikačních prostorů

5. mezidobí a kolegiální skupina

6. výcvikové setkání Týmové supervidování vedoucích
Cíle: vytyčit témata pro týmovou případovou a týmovou vztahově komunikační supervizi vedoucích; pojmenovávat žitou a vyhlašovanou organizační kulturu
Dovednosti: rovnoměrně rozložit pozornost mezi tým vedoucích a jejich individuální úkoly (podobně jako v případové supervizi v týmu); využívat synergie týmu pro reflexi procesů řízení (podobně jako v týmové vztahově komunikační supervizi)

6. mezidobí a kolegiální skupina

7. výcvikové setkání Hodnocení, reflexe, týmové vzdělávání a supervidování
Cíle: uzavřít výcvik; učit se týmově supervidovat; učit se týmově vzdělávat druhé v supervizi; hodnotit a reflektovat strukturu a obsah výcviku výkonově a vztahově
Dovednosti: naplnit individuální výcvikové cíle; vést týmovou supervizi s ohledem na celkový profil absolventa EASC; vzdělávat druhé v supervizi

Jaké jsou důležité termíny?
Předpokládaný začátek výcviku: září 2023
Předpokládané termíny vstupních rozhovorů: červen 2023
Zaplacení výcvikového poplatku: nejpozději 2 týdny před začátkem výcviku

Jaký je kontakt na koordinátorku výcviku?
Anna Juráčková: jurackova.anna@gmail.com

Těšíme se na vás!

Výcvikový tým:

Bohumila Baštecká, Milan Kinkor
Eva Janků, Jana Švadlenová
Anna Juráčková(c) 2006, REMEDIUM