REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

JUBILEA "KRIZOVEK"

První čtvrtletí letošního roku přináší kulatá výročí tří z našich nejvýznamnějších kurzů krizové intervence - CL.ZKI, XXX.PKI a XX.KKI.

Už v pondělí 31. ledna 2022 zahajujeme třicátý kurz Pokračovací krizové intervence (PKI). Kurz vznikl v roce 2002 jako pilotní za finanční podpory Vzdělávací nadace Jana Husa. Tvořil tehdy spolu se Základním kurzem krizové intervence a blokem Základy první pomoci a sebeobrany ucelený kurz Krizová intervence, který byl v roce 2002 se závěrečnou zkouškou akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační kurz pro obor "krizová intervence". Odbornou garantkou celého nového programu byla PhDr. Yvonna Lucká.
I nadále je tu kurz PKI k dispozici pro absolventy remediálních ZKI, je akreditován MPSV ČR a jeho odborné garantství převzala v roce 2017 Mgr. Ing. Jana Herbst.
https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-pokracovaci-krizova-intervence.php

Hned v tomtéž týdnu - ve čtvrtek 3. února 2022 - otevíráme neuvěřitelný stopadesátý akreditovaný kurz Základní krizová intervence (ZKI), který přišel na svět už v roce 1995 pod odborným garantstvím PhDr. Zdeňka Riegera.
Po deseti letech převzala garantství PhDr. Yvonna Lucká a od roku 2017 je odbornou garantkou kurzu Mgr. Ing. Jana Herbst.
Kurz ZKI je v současné době bezkonkurenčně nejpoptávanějším kurzem REMEDIA.
https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-zakladni-krizova-intervence.php

Ve středu 16. března 2022 uvítáme už podvacáté nové účastníky našeho nejrozsáhlejšího akreditovaného kurzu v oblasti krizové pomoci, a to kurzu Komplexní krizová intervence (KKI). Vznikl za podpory projektu Odbornost - sebezkušenost - supervize, který jsme zahájili 1. října 2006. Jeho tvůrkyněmi a odbornými garantkami byly PhDr. Daniela Vodáčková (zůstává garantkou), PhDr. Yvonna Lucká a Mgr. Ing. Jana Herbst (zůstává garantkou).
https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-komplexni-krizova-intervence.php

Za tým vzdělávacích programů děkuji všem absolventům kurzů krizové intervence za důvěru, kterou nám dlouhá léta projevují, a našim lektorům a odborným garantkám a garantům za vysokou profesionalitu, nezpochybnitelnou odbornou erudici a věrnost myšlence komplexního přístupu ke vzdělávání v krizové intervenci.

Zuzana Radová
vedoucí Vzdělávacích programů a ředitelka organizace


(c) 2006, REMEDIUM