REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva - seminář Práva a povinnosti pronajímatele a nájemníka dle Nového občanského zákoníku

Občanská poradna REMEDIUM uspořádala dne 24. dubna 2018 bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku.

Seminář se konal v prostorách ÚMČ Praha 10 (Vršovická 68). Lektorka Mgr. Lucie Kovandová se na semináři zaměřila na základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemníka, podmínky vzniku a zániku nájmu, náležitosti nájemní smlouvy, nájemné a jeho úhradu, nezbytné služby a jejich úhradu. ,,Účastníci se zejména zajímali o zvedání nájemného a rozúčtování nákladů na nezbytné služby, mezi které patří např. dodávka vody a tepla nebo odvoz komunálního odpadu," říká lektorka semináře.

Další část semináře byla věnována úpravám v bytě/domě, které může dělat jak pronajímatel, tak také nájemník, poškozením a vadám v bytě a problematice běžné údržby a drobných oprav v bytě. ,,Díky nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, která vstoupilo v platnost od 1.1.2016, došlo k přesnému vymezení těchto problematických pojmů, jež Nový občanský zákoník blíže nespecifikoval," upozorňuje lektorka semináře.

Účastníci se dále dozvěděli na semináři, kdo tvoří členy nájemcovy domácnosti a kdy je nutné ohlásit zvýšení počtu osob v bytě nebo kdy dochází k obnovení nájmu. ,,Velmi diskutovanou oblastí byla problematika skončení nájmu a s ní související výpovědí, neboť i sami účastníci se stále setkávají s tím, že se pronajímatel snaží ukončit nájemní smlouvu s nájemníkem v rozporu s důvody, pro které je dle NOZ možné nájem ukončit," doplňuje Lucie Kovandová. Účastníci se také dozvěděli, kdy nájemce porušuje svoje povinnosti zvlášť hrubým způsobem.

V průběhu celého semináře měli účastníci možnost vznášet své dotazy a sdílet vlastní zkušenosti z dané problematiky.

Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu "Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle Nového občanského zákoníku".


Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM