REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva ke konferenci Krize na oddlužení nečeká

16. 11. 2016

"Krizi můžeme chápat jako nebezpečí, ale také jako příležitost k něčemu, co může člověka motivovat k řešení," zaznělo z úst PhDr. Daniely Vodáčkové, na celostátní Konferenci o krizových aspektech zadlužení.

Předlužování občanů je nepřehlédnutelný fenomén posledních let. Z různých úhlů pohledů se na něj podívali odborníci na konferenci "Krize na oddlužení nečeká".

Konferenci uspořádala ve dnech 1. - 2. listopadu 2016 obecně prospěšná společnost REMEDIUM Praha, která se dlouhodobě zabývá problematikou vzdělávání v krizové intervenci i zadlužením a jeho dopady. Konference byla zároveň oslavou 25. let existence organizace.

Záštitu nad konferencí převzali ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová, náměstek primátorky Magistrátu Hlavního města Prahy pan Petr Dolínek a zástupce starostky Městské části Praha 3 pan David Gregor.
V úvodní části konference zazněl dialog PhDr. Daniely Vodáčkové a Mgr. Kristýny Schreilové, který vytvořil rámec konference. Rozhovor pojednával o propojení témat krize a dluhů, jejich vzájemného ovlivňování i dopadů na práci s klienty.

"Odborné sociální poradenství není krizová služba. Nicméně časem jsme zjistili, že bez důkladné znalosti toho, jakým způsobem krize funguje, pracovat s dlužníky nemůžeme," uvedla Mgr. Kristýna Schreilová, vedoucí občanské poradny, REMEDIUM Praha o.p.s.

Následoval příspěvek insolvenčního správce Mgr. Lukáše Pachla, který pohovořil o krizi v souvislosti s oddlužením. Přiblížil problematické aspekty procesu oddlužení a rizika, která dlužníkům hrozí v průběhu plnění splátkového kalendáře.

Konference nabídla hned několik různých hledisek na problematiku zadlužení a krize. O své zkušenosti s rozličnými formami práce se zadluženými klienty se podělili pracovníci neziskových organizací. Vystoupili i zástupci profesí spojených s problematikou dluhů, kteří nabídli jiný úhel pohledu. Své zkušenosti sdílel zástupce Provident Financial s.r.o. Ondřej Holoubek, Ing. Radek Laštovička, Ph.D. z asociace inkasních agentur anebo Bc. Pavel Heřman a JUDr. Michaela Petr Hůlová zastupující Exekutorský úřad Praha 3. "My nejsme oprávněni diskutovat s dlužníkem o procesu exekuce. Na splátkovém kalendáři se může dlužník dohodnout se svým věřitelem. Není možné, aby exekutor domlouval s dlužníkem splátkový kalendář," vysvětlila JUDr. Michaela Petr Humlová, vedoucí právního oddělení na Exekutorském úřadu Praha 3.

Druhý den konference se nesl v duchu panelové diskuze mezi zástupci organizací pomáhajících zranitelným skupinám žijících pod náporem dluhové krize. Účastníci diskuze přiblížili příběhy jednotlivých postižených skupin, především pak rodin s dětmi, které se ocitly v dluhové spirále. Závěr konference patřil výstupům výzkumu S kůží na trhu, který analyzoval život s dluhy v současné české společnosti. Výzkum představila Edit Szénássy, sociální antropoložka a doktorandka na Katedře etnologie FF UK v Praze.
Paralelně s konferencí probíhaly workshopy věnující se tématu dluhové problematiky. Jednotlivé semináře se týkaly například etických aspektů práce s dlužníkem v krizi, krizi dluhového poradce, domácímu násilí anebo legislativě. "Cílem workshopu Krizotvorná legislativa bylo zmapovat situace, kdy změna nebo naopak zastaralá úprava právních předpisů byly dle zkušenosti účastníků přímou příčinou vzniku krize," vysvětluje Mgr. Kristýna Schreilová. Účastníci se v rámci workshopu shodli na tom, že největším problémem jsou neustálé změny legislativy, což způsobuje velikou nejistotu nejen u dlužníků. Týká se to zejména oblasti exekucí. Dosud také chybí zákonná úprava chráněného bankovního účtu proti exekuci.

Úspěch měla i slepá mapa České republiky, která sloužila ke zmapování služeb klientům. Jednotliví pracovníci vyznačili tečkou na mapě své pracoviště. Hotová mapa ukázala, v jaké hustotě jsou služby po republice rozprostřeny. Zároveň byly od účastníků konference sebrány kontakty. Ty budou v příštích týdnech zpracovány a zveřejněny na stránkách www.dluhovylabyrint.cz. To, že důležitou součástí pomoci je komunikace napříč mezi službami a pracovníky a vytváření kontaktů, ostatně zaznívalo po celou dobu konference.

Konference se konala s finanční podporou Magistrátu hl. města Prahy a firmy Albi a s materiální podporou restaurace Maitrea.

Pro více informací kontaktujte:
Diana Dvořáková
Manažerka PR
email: diana.dvorakova@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM