REMEDIUMREMEDIUM

Pracovník v dluhové pasti klienta sociálních služeb

Akreditace MPSV č. A2023/1022-SP/PC/PP

Termín kurzu: 17. března 2024 (neděle)

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2024

Komu je kurz určen:
Kurz je primárně určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, ale i pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a dalších pomáhajících profesí, kteří se při své práci mimo rámec odborného sociálního poradenství setkávají s problematikou zadlužení svých klientů nebo jiných členů vztahového systému klienta a kteří naplní vstupní požadavky kurzu. Záměrem kurzu je umožnit širokému spektru prvoliniových pracovníků získat v dluhové problematice základní orientaci, umět nastavit hranice sobě i klientovi a efektivně využívat psychosociální síť.

Rozsah kurzu:
8 vyučovacích hodin

Cena kurzu:
2.000 Kč

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH na základě § 57 odst. 1 písmene d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Cena kurzu nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem - např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Obsahem kurzu je:

 • Rozlišení základního a odborného sociální poradenství v oblasti dluhů
 • Vymezení hranic služby
 • Hranice, potřeby a zdroje pracovníka
 • Síť pomoci
 • Nácvik dovedností, praktická cvičení

Cílové kompetence absolventa/absolventky:

 • Absolvent umí rozlišit hranici základního a odborného sociálního poradenství v oblasti dluhů
 • Absolvent umí rozpoznat své hranice a potřeby při práci s předluženým klientem
 • Absolvent umí poskytnout základní sociální poradenství v oblasti dluhů, zejména poskytnout informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci
 • Absolvent se orientuje ve zdrojích, které může pro svou práci využít

Další informace

Maximální počet účastníků: 18

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 10

Odborná garantka vzdělávacího programu:
Mgr. Petra Skuhrová

Lektorky kurzu:
Mgr. Petra Skuhrová, Mgr. Kristýna Schreilová

Doporučená literatura:

Doporučená literatura ke kurzu Pracovník v dluhové pasti klienta sociálních služeb (ke stažení)


Jak se přihlásit

Zvažte, zda naplňujete vstupní požadavky kurzu a pošlete přihlášku do kurzu. Podrobné informace o dalším postupu najdete v organizaci programů.

Vstupní požadavky do kurzu:

 • vzdělání: minimálně ukončené SŠ s maturitou
 • věk min. 18 let

Časové schéma kurzu:

Kurz proběhne v tomto časovém schématu:
9.00 - 16.30 s přestávkami a poledními pauzami

Ubytování pro účastníky nezajišťujeme – můžete se inspirovat tipy na levné ubytování.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Ukončení kurzu

V závěru kurzu probíhá ověření získaných znalostí a dovedností formou předložení návrhu preventivní aktivity pro zadanou cílovou skupinu a konkrétní cíl související prevence (prostřednictvím pracovního listu). Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu Základy dluhové prevence, pokud absolvují kurz v rozsahu 100 % z předepsaných hodin kurzu a úspěšně splní závěrečný úkol kurzu.

Pokud účastník nenaplní požadovaný počet hodin, nebo nesplní závěrečný úkol, obdrží od organizace pouze potvrzení o reálné docházce.


Závazné podmínky.

Podívejte se jak jsou programy organizovány.

Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM